Reserva de Asistencia Social

Fondo destinado polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social a financiar as necesidades sobrevidas que os traballadores asociados y e adheridos, e os seus habentes dereito, deban facer fronte como consecuencia dunha continxencia profesional, sempre e cando o accidente de traballo ou enfermidade profesional determinen un especial estado ou situación de necesidade.

A título enunciativo, outorgaríanse para a rehabilitación, recuperación, reorientación profesional ou medidas de apoio destinadas á adaptación de medios esenciais e postos de traballo ou como auxilio por defunción para calquera habente dereito.

A competencia para outorgar estes beneficios corresponde á Comisión de Prestacións Especiais constituída en cada mutua.

Dotarase co 10% do excedente resultante despois da dotación da Reserva de Estabilización de Continxencias Profesionais.

Estas prestacións son alleas e complementarias a outras incluídas na acción protectora da Seguridade Social e encóntranse reguladas na Resolución do 28 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, pola que se establece o réxime de aplicación das prestacións complementarias.